Affaldshåndtering:

Husholdningsaffald.
Ejendommens skralderum er beliggende i begge ender af gården ved hhv. Edvard Griegs Gade 10-12 og
18-20.

Maling, batterier, el-pærer etc.:
I begge rum hænger et skab til særligt affald såsom maling, sprayflasker, elpærer, batterier etc. Hertil anvendes samme nøgle som til cykelkældrene.

Flasker, glas, bioaffald, dåser, pap og papir:
Her forefindes endvidere flaskecontainere. Langs med rummene står containere til pap og aviser/ugeblade.

Der er desuden opstillet beholdere til bioaffald, plast, metal og småt elektronik affald. Det fremgår af den enkelte beholder, hvad der kan smides i den.

Storskrald:
Ved siden af skralderummet i Edvard Griegs Gade 10-12 er et storskralderum. 

Såfremt storskralderummet er fyldt op henvises til genbrugspladsen i Sibeliusgade.

Af hensyn til hygiejnen og risikoen for rotter opfordres man til at fordele affaldet i alle containerne, så lågene på containerne kan holdes lukket.

 

Haveaffald:

Haveaffald skal lægges i særlige containere. Disse er opstillet i gården overfor Edvard Griegs Gade 20.
Affaldet skal klippes i passende stykker, så det kan være nede i containerne. Såfremt der ikke er plads, må haveaffaldet ikke lægges i de store husholdningscontainere - affaldet skal i stedet lægges i klare plastsække og afleveres på genbrugspladsen i Sibeliusgade.
Renovationsfirmaet vil ikke tømme husholdningscontainerne, hvis der er haveaffald i dem.

Affald, reklamer + andre effekter på trapper, kælder- og loftgange:

Afdelingen har "nultolerance" overfor ovenstående. Det betyder, at den enkelte lejer vil blive opkrævet et gebyr på kr. 100,-, såfremt vi skal fjerne reklamer ovenpå postkasserne (adresseret til den enkelte lejer) samt affald og andre effekter foran hoved- eller bagdør.
Effekter, der er henstillet på loft- eller kældergange fjernes og opbevares i 3 mdr. Disse kan indenfor denne periode afhentes mod et gebyr på kr. 205,-

Der henvises i øvrigt til gældende husorden.

 

AAB afd.14 | Edvards Griegs Gade 2A | 2100 København Ø | Tlf.: 39293481